I. Úvodní ustanovení

1. Společnost Opcija Internet d.o.o., se sídlem Grljevačka 26, Podstrana, PSČ 21 312, Republika Hrvatska, OIB: HR42494000686, (dále jen „Zhotovitel“), je společností zaměřenou na inzerci nabídky a poptávky realitního trhu, jakož i dalšího a souvisejícího zboží a služeb. Vedle zveřejnění zadané inzerce v tištěných periodikách, Zhotovitel poskytuje uvedené služby i prostřednictvím internetu a dalších médií. Zhotovitel má právo exkluzivně zastupovat realitní vyhledávač GoHome v České a Slovenské republice.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při realizaci smlouvy o poskytnutí služeb, uzavřené mezi Zhotovitelem a klientem - odběratelem služeb (dále jen „Objednavatel“), na základě které se Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednavateli zejména inzertní nebo jiné služby ve sjednaném rozsahu a Objednavatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za poskytnutí těchto služeb (dále jen „Smlouva“).

3. Zhotovitel si vyhrazuje právo skenovat jakékoliv nabídky realit na českém a slovenském trhu bez souhlasu Objednavatele. V případě výslovné písemné (elektronické) žádosti, nebude vyhledávač GoHome skenovat nabídku společností, které si to nepřejí. Na skenování nabídky realit nemá žádná společnost právní nárok a je zcela věcí Zhotovitele, které nabídky realit na internetu nechá robotem skenovat.

4. Práva a povinnosti smluvních stran při realizaci Smlouvy jsou dále specifikovány v rámci specifikace nabízených služeb na vyhledávači Zhotovitele, platné ke dni uzavření Smlouvy, případně sdělené Objednavateli před jejím uzavřením, zasláním ceníku, nebo tvoří přílohu Objednavateli zaslané písemné
Smlouvy.

5. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace Objednavatelem podepsané a Zhotoviteli doručené Smlouvy. V případech, kdy Zhotovitel umožňuje Objednavateli učinit objednávku prostřednictvím internetového on-line formuláře či emailu, je Smlouva uzavřena rovněž okamžikem akceptace takové objednávky Zhotovitelem či jím pověřenou osobou. Podpisem na líci objednávky nebo odesláním on-line objednávky Objednavatel potvrzuje svou akceptaci těchto VOP a rovněž potvrzuje akceptaci specifikace a rozsahu objednávaných služeb uvedených v nabídce či ceníku.

II. Podmínky poskytování služeb

1. Podepsanou Smlouvu je Objednavatel povinen doručit Zhotoviteli nejpozději 1 týden před termínem plnění. Objednavatel je také povinen doručit Zhotoviteli technické podklady k objednané službě nejpozději 3 dny před započetím kampaně. Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, je Objednavatel povinnen zaslat finanční plnění smlouvy nejpozději 1 den před započetím kampaně.

2. Klient je oprávněn stornovat zadanou službu nejpozději jeden den před plánovaným zahájením termínem plnění dané služby.V případě stornování každé jednotlivé služby 1 týden před sjednaným termínem plnění této služby ( méně než 1 týden), je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednavateli, jako kompenzaci za blokaci inzertní kapacity, storno poplatek ve výši 50,- € za každou stornovanou jednotlivou službu.

3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě opakovaného či závažného porušení Smlouvy Objednavatelem.

III. Další všeobecné podmínky inzerce

1. Objednavatel se zavazuje zadat ke zveřejnění jen takové reklamní a textové podklady a materiály, které neodporují dobrým mravům ani obecně závazným právním předpisům.

2. Objednavatel prohlašuje, že je jediným a výlučným autorem textové a obrazové podkladové dokumentace, která je Zhotoviteli předávána za účelem jejího inzertního zveřejnění, a že má plné oprávnění tuto dokumentaci za účelem realizace Smlouvy a jejího zveřejnění Zhotoviteli předat. Objednavatel
prohlašuje, že nese veškerou odpovědnost za zveřejnění předaných podkladů a zavazuje se sám vypořádat veškeré nároky, které budou v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení za Zhotovitelem případně uplatněny ze strany třetích osob.

3. Zhotovitel je oprávněn odmítnout či zabránit zveřejnění reklamních podkladů, inzerátů apod., o nichž se domnívá, že odporují dobrým mravům, obecně závazným právním předpisům, či by mohly negativně zasáhnout návštěvníky vyhledávače GoHome a poškodit tak dobré jméno Zhotovitele nebo jeho služeb, případně dobré jméno nebo pověst třetích osob.

IV. Reklamace, odpovědnost vydavatele

1.Případné námitky či reklamace k poskytnutým službám musí Objednavatel uplatnit v písemné (či elektronické) formě nejpozději do 7 dnů od zahájení plnění služeb (zveřejnění předmětné inzerce).Písemná reklamace musí
obsahovat přesný popis vytčených chyb nebo nedostatků poskytovaných služeb oproti plnění dohodnutému podle Smlouvy. Zhotovitel se k řádně doručené reklamaci vyjádří do 7 dnů od dne doručení reklamace.

2. Zhotovitel odpovídá Objednavateli za škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených Smlouvou, těmito VOP nebo právním předpisem, nestanoví-li tyto VOP či právní předpis jinak, jen v rozsahu skutečně vzniklé a prokázané škody, přičemž dohodou Stran se co do celkové výše tato odpovědnost omezuje částkou rovnající se celkové ceně, kterou Zhotovitel obdržel od Objednavatele na základě dané Smlouvy. Sjednané omezení se nedotýká případných nároků na náhradu úmyslně způsobené škody. Zhotovitel není Objednavateli odpovědný za ušlý zisk nebo jiné nepřímé nebo následné škody. Zhotovitel neodpovídá za škodu, pokud k porušení povinnosti došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost.

3. Zhotovitel si vyhrazuje právo zrušit nebo pozastavit provozování vyhledávače GoHome bez nároku Objednavatele na náhradu škody.

4. Poruší-li Zhotovitel některou ze svých povinností stanovených Smlouvou, těmito VOP nebo právním předpisem, je povinen zaplatit Objednavateli smluvní pokutu ve výši rovnající se 10 % ceny služby, při jejíž plnění došlo k porušení povinností Zhotovitelem. Tato smluvní pokuta zahrnuje i opakované
porušení povinnosti či porušení více než jedné sjednané povinnosti ve vztahu k dané službě.

5. Pro případ nároku Objednavatele na úhradu smluvní pokuty platí, že tato smluvní pokuta bude přednostně vyrovnána (započtena) formou poskytnutí náhradních služeb Objednavateli v rozsahu, jehož cena podle platného ceníku Zhotovitele odpovídá výši smluvní pokuty.

6. V případě, kdy Zhotovitel Objednavateli uhradí smluvní pokutu v penězích, není povinen mu poskytnout náhradní služby dle předchozího odstavce.

V. Cena služeb

1. Zhotovitel poskytne Objednavateli bez zbytečného odkladu k jeho žádosti informaci o aktuálních cenách poskytovaných služeb, na které se vztahuje příslušný požadavek Objednavatele (dále jen „Informace o ceně“).

2. Podpisem na líci objednávky nebo odesláním objednávky prostřednictvím internetového formuláře emailem, potvrzuje Objednavatel svou akceptaci ceny sjednaných služeb.

3. V případě, kdy je Objednavateli s ohledem na rozsah objednaných služeb dle Smlouvy poskytována sleva, zohlední se tato sleva do ceny plnění pouze za předpokladu, že dojde k realizaci Smlouvy a objednaných služeb v plném rozsahu. V opačném případě bude cena plnění účtována dle původní
výše dohodnuté ceny bez nároku Objednavatele na poskytnutí sjednané příslušné slevy.

4. Poskytnutí množstevních slev, bezplatné zveřejnění inzerce nebo poskytnutí jiné bezplatné služby a další případně smluvené množstevní výhody není Objednavatel oprávněn požadovat před splněním celého rozsahu Smlouvy. V případě, kdy ze strany Objednavatele dojde k porušení smluvních povinností či
byť jen částečnému zrušení objednané služby, Objednavatel ztrácí nárok na tyto sjednané výhody či slevy.
Zhotovitel je oprávněn v takovém případě vyfakturovat rozdíl ceny služeb, odpovídající zaniklému nároku na slevu, dle původní výše dohodnuté ceny plnění bez příslušné slevy.

VI. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn požadovat, aby služby Objednavatel hradit předem prostřednictvím bankovního převodu (pokud ve Smlouvě výhradně není uvedeno jinak). Platnost objednávky je v takovém případě podmíněná řádným provedením platby, jinak se považuje za neplatnou.

2. Zhotovitel je povinnen vystavit zálohovou fakturu, která je v tomto případě řádně podepsaná Smlouva. V návaznosti na proplacení objednané služby ze strany Objednavatele, Zhotovitel vystaví a Objednavateli doručí bez zbytečného odkladu řádný daňový doklad o zaplacení.

3. Objednavatel souhlasí s tím, že Zhotovitel je oprávněn dle svého uvážení uplatnit cenu objednaných služeb na základě elektronických faktur doručených na emailovou adresu zadanou Objednavatelem při uzavření Smlouvy či na základě listinných faktur zaslaných poštou na adresu sídla nebo místa podnikání
Objednavatele. Svůj případný nesouhlas se zasíláním elektronických faktur ve smyslu příslušných právních předpisů je Objednavatel povinen doručit Zhotoviteli na Kontaktní adresu, a to v písemné podobě poštou. V případě
takto vyjádřeného požadavku Objednavatele na vyhotovení a doručení účetních podkladů v listinné podobě Objednavatel souhlasí s tím, že konečná Cena služeb bude navýšena o úhradu nákladů poštovného.

4. Pro případ prodlení Objednavatele s úhradou ceny plnění je Objednavatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VII. Zasílání obchodních sdělení

1.Uzavřením smluvního vztahu se Zhotovitelem uděluje Objednavatel Zhotoviteli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním Objednavatelem poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní čísla) ze strany Zhotovitele v postavení správce osobních údajů, a to pro účely zasílání materiálů přímého marketingu týkajících se služeb Zhotovitele, a to jak telefonicky, prostřednictvím pošty, tak i prostřednictvím elektronické pošty.

2. Uzavřením smluvního vztahu Objednavatel potvrzuje, že výše uvedený souhlas uděluje dobrovolně, na základě řádného vysvětlení, přičemž tento souhlas je platný po dobu 10 let a/nebo do odvolání.

3. Objednavatel může odvolat výše uvedený souhlas nebo požadovat změnu osobních údajů písemně na Kontaktní nebo na elektronické adrese
Zhotovitele.

VII. Řešení případných sporů

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré případné spory se bude snažit vyřešit smírnou cestou ve prospěch klienta. Pokud nebude zbytí, místně příslušným soudem pro projednávání sporů je Obchodní soud ve Splitu, Republika Hrvatska.

VIII. Závěrečné ustanovení

Zhotovitel  je oprávněn jednostranně změnit tyto VOP bez souhlasu Objednatele. VOP budou změněny po jejich zveřejnění na stránkách služby. Jejich změna bude avizována nejméně jeden týden dopředu. Pokud Objednatel nesouhlasí s novými podmínkami, je oprávněn vypovědět registraci a žádat vrácení uhrazené poměrné částky. Vypovědět registraci je Objednatel oprávněn do jednoho měsíce od zveřejnění nových VOP.

Ve Splitu dne 07.04.2014